ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГІРСЬКИМИ ЛІСОВИМИ ВОДОЗБОРАМИ

В даний час лісові екосистеми є одним із ключових факторів підтримання екологічної рівноваги на планеті. Екосферна роль лісів найбільш виразно проявляється в гірських умовах, де дія природних факторів найбільш виражена. Лісові насадження є основним стабілізуючим елементом, екологічним каркасом природного середовища, що мінімалізує несприятливі природні процеси і явища в горах.  Особливо необхідно відзначити водоохоронну і водорегулюючих роль лісів, як основного чинника забезпечення повноцінного гідрологічного режиму всіх природних екосистем. Атмосферні опади затримуються кронами і стовбурами дерев. Волога поступово надходить під полог і вбирається невеликими обсягами в мох,  лісову підстилку і  грунт, які утримують її, поступово віддаючи в річкову систему. В процесі життєдіяльності лісових рослин волога витрачається на фізичне і фізіологічне випаровування та живлення. У розподілі зимових опадів роль лісу також велика. Спочатку у розподілі снігу по земній поверхні. Потім роль лісу в розподілі вологи  починається навесні, коли сніг активно тане.  Завдяки лісам відбувається  безперервне наповнення річок водою, відфільтрованої шарами ґрунту та лісової підстилки. У сухі періоди джерелом води є ліси, що накопичили її значних обсягів. Лісова рослинність шляхом фізичного випаровування і транспірації  повертає в атмосферу значну кількість вологи, яка переноситься повітрям на сусідні території.
Внаслідок господарської діяльності людини порушується  рослинний і ґрунтовий покрив, що призводить до виникнення, за певних природно-кліматичних умов, кризових процесів і явищ. Тому,  проблемі взаємозв'язку між лісовими та водними ресурсами надається високий пріоритет. Ліси і водні ресурси є в даний час одним з найбільш важливих політичних питань у Європі. Конференція з питань охорони лісів в Європі на рівні міністрів  і Конвенція ЄЕК ООН з охорони та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер стали вагомими кроками в цьому напрямку. Прийняті на цих міжнародних форумах документи ставлять завдання щодо розробки, поліпшення і координації політики в галузі управління лісовими та водними ресурсами, особливо в контексті зміни клімату, а також із посилення національних заходів з охорони та екологічно раціонального управління транскордонними і поверхневими водами. Ці завдання необхідно  вирішувати невідкладно, ефективно і комплексно, з урахуванням взаємозв'язку виникнення паводків, посух і зміни клімату та застосуванням комплексу заходів, що зачіпають різні аспекти життєдіяльності людей. У лісовій галузі ці аспекти повинні розглядатися в контексті сталого лісоуправління і лісокористування, а також інтеграції водного та лісового господарства.
Одним із реальних практичних кроків в напрямку ефективної  інтеграції лісового та водного господарства є міжнародний проект «HYDROFOR: системи оптимального ведення лісового господарства, спрямовані на посилення гідрологічної ролі лісів у попередженні паводків у басейні річки Бодрог» (реєстраційний номер HUSKROUA/1101/262). Проект реалізується з жовтня 2013 року в рамках програми Транскордонного співробітництва Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. Місце проведення заходів передбачено на сусідніх територіях України й Словаччини, які охоплюють західну частину Закарпатської області  (шість адміністративних районів) та східні частини двох самоврядних регіонів Словаччини (Кошицький та Прешовський край). Територія проекту  визначається гідрологічними водозборами основних карпатських приток ріки Бодрог –  рік Ондава, Лаборець, Уж та Латориця (див. рис. 1). Басейн ріки Бодрог природно схильний до повеней. Вплив природних умов (гірські верхні частини водозбірного басейну з крутими схилами, ґрунти важкого механічного складу і низька здатність флішових  гірських порід утримувати воду) на виникнення повеней примножується відсутністю інтегрованого управління ландшафтом, спрямованого на запобігання повеней. Результати існуючих гідрологічних досліджень демонструють зниження накопичення води на території дії проекту, особливо в басейні річки Уж, і збільшення ризику катастрофічних повеней у басейні ріки Бодрог. Тому завданнями проекту є здійснення гармонізованого транскордонного дослідження взаємозв’язку ведення лісового господарства та способів утримання ландшафтів із гідрологічними функціями лісів. Проектом буде створено умови для покращення ведення лісового господарства шляхом розробки для менеджерів лісу та лісівників-практиків комплексних рекомендацій щодо способів і методів посилення функції лісу з регулювання  паводків.
Загальною метою проекту є сприяння гармонізованому попередженню паводкових ризиків у басейні ріки Бодрог шляхом посилення гідрологічної ролі лісів та покращення практик ведення лісового господарства. При його реалізації планується досягнення таких цілей:

  • аналіз потенціалу ландшафтів у виникненні повеней;
  • розробка методології оцінки факторів, які сприяють виникненню паводків;
  • оцінка впливу лісів на водний режим території, в тому числі симуляція впливу лісів на гідрологію водозборів;
  •  розробка переконливих рекомендацій для менеджерів лісів щодо покращення методів та практики ведення лісового господарства з метою посилення спроможності лісів регулювати паводки;
  • демонстрація взаємозв’язку між практиками ведення лісового господарства, параметрами ландшафту та ризиками паводків у польових умовах;
  • створення та підтримка обміну інформацією та діалогу лісівників з місцевими громадами та зацікавленими сторонами;
  • підвищення обізнаності та досягнення розуміння громадськістю важливого зв’язку методів й практик ведення лісового господарства з спроможністю лісів регулювати  паводки.

Головним партнером проекту є Громадська організація «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону ФОРЗА» (керівник Л.А. Лойко), яка має значний досвід виконання міжнародних проектів, спрямованих на вирішення актуальних завдань в різних сферах людської діяльності.  Транскордонними партнерами є Національний лісовий центр (Словаччина, м. Зволен) і Український науково-дослідний інститут  гірського лісівництва  (м. Івано-Франківськ). 
 Національний лісовий центр (генеральний директор М. Моравчік), в склад якого входять чотири інститути, підтримує досягнення лісовим сектором Словаччини основних стратегічних цілей, зокрема щодо захисту, збереження лісів, управління й комунікації у відповідності із принципами сталого ведення лісового господарства.  Центр володіє сучасними  методиками, приладами і технологіями проведення різнопланових наукових досліджень.
 УкрНДІгірліс (директор, професор В.І. Парпан),  на протязі півстоліття  проводить дослідження, метою яких є поглиблене розуміння механізмів взаємодії лісів і води, підвищення поінформованості та створення потенціалу в галузі гідрології лісів і застосування цих знань в практичній діяльності лісівників. В дослідному лісництві інституту функціонує гідрологічний стаціонар, де ведуться експерименти з встановлення впливу рубок на гідрологічний режим гірських лісових територій. Більше третини обсягів фінансування, передбаченого планом науково - дослідних робіт інституту на 2010 -2014 роки, припадає на наукові теми пов'язані із гідрологічної роллю гірських лісів. Результати досліджень відображаються в  законодавчо-нормативних актах. Для прикладу, в  «Правилах рубок головного користування в гірських лісах Карпат» наявні вимоги, що враховують гідрологічні аспекти ведення лісового господарства. Такі аспекти також враховані у «Державній цільовій програмі комплексного протипаводкового захисту в басейнах Дністра, Прута та Сірету» (2008р). В останнє десятиліття інститут веде активну міжнародну  співпрацю  в рамках проблеми «Ліс і вода».
Одним із заходів проекту є проведення робочої зустрічі його виконавців та  вступного семінару, що мали місце 11-12 грудня 2013 року на базі Полянського лісництва ДП «Свалявське лісове господарство» (директор  О.О. Дуфинець). В семінарі прийняли участь  від української сторони - представники  органів державної влади районів території проекту, державних природоохоронних  установ, Закарпатського управління водного господарства,  лісові фахівці підприємств  Закарпатського ОУЛМГ,  Ужанського національного природного парку,  науковці з Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Мукачева, Харкова, представники мас-медіа. Численну словацьку делегацію представляли не тільки вчені із Національного лісового центру, а й фахівці водного господарства і  лісових підприємств  прикордонних територій Словаччини.
Семінар відкрив начальник Закарпатського ОУЛМГ Фізик І.В. З доповідями виступили  керівник  ГО «Форза» Лойко Л.А.  (Проект HYDROFOR: мета, цілі, основні заходи та очікувані результати), директор УкрНДІгірліс, професор Парпан В.І. (Паводкорегулювальне значення гірських лісів Карпат та шляхи його оптимізації),   директор Інституту лісових досліджень Національного лісового центру Т. Буха (Ведення лісового господарства у Словаччині з огляду на гідрологічну роль лісів),  начальник відділу експлуатації АІВС- Тиса В. Дуркот (Комплексне управління водними ресурсами у басейні р. Тиса).  Розглядувані питання викликали широкий інтерес у присутніх.   В другій половині роботи семінару відбулася польова екскурсія з вивчення особливостей ведення лісового господарства в букових лісах на гірських водозборах та наявних факторів впливу на гідрологічний режим території, яку провів головний лісничий ДП «Свалявське лісове господарство» Дідренцел О.Ю.
Виконання проекту HYDROFOR та реалізація його заходів дозволять, в певній мірі, вирішити такі завдання:  поліпшення розуміння взаємодії і  зміцнення співробітництва лісового і водогосподарського секторів та розробки стратегії їх дій; ліквідації розриву між дослідженнями та політикою, покращення міжнародних зв'язків та обміну інформацією; використання наявного досвіду для розробки практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення гідрологічної ролі лісів .
  
Коржов В. Л., к.т.н., с.н.с., член - кореспондент ЛАНУ, перший заст. директора з наукової роботи УкрНДІгірліс
Лойко Л.А., голова Громадської організації «Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону ФОРЗА»