ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ТА ПОШТОВХ ДЛЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ

Наприкінці лютого цього року в м. Івано-Франківськ та м. Вінниця відбулись два одноденні семінари проекту «DETLUP: розвиток через територіальне планування».
 
Організаторами семінарів виступили громадська організація Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону «ФОРЗА» в партнерстві з організаціями з країн Вишеградської четвірки, Молдови та Грузії за сприяння Управлінь містобудування та архітектури Івано-Франківської і Вінницької ОДА і фінансової підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду.
 
Метою цих семінарів було покращення знань та спроможностей районних та міських архітекторів, планувальників, проектантів та представників неурядових організацій, які залучені до територіального планування, як основи для вдалого управління і сталого місцевого розвитку та одного з головних інструментів євроінтеграції.
 
В семінарі в Ів. Франківську взяли участь 30 осіб і у Вінниці 47 особи - керівники управлінь і відділів містобудування і архітектури, містобудівного кадастру: головні архітектори областей, районів і міст, головні архітектори проектів, окремі головні спеціалісти управлінь і відділів, завідуючі секторів охорони культурної спадщини, представники департаментів екології і природних ресурсів, слухачі спеціалізованих вишів, а також проектанти.
 
Після привітання учасників семінару головним архітектором області відбулось взаємне знайомство, яке було поєднано з визначенням очікувань кожного з учасників семінару, щоб по його завершенню кожен зміг оцінити наскільки зросла його поінформованість з питань просторового планування. Очікування учасників стосувались переважно отримання нової інформації та знань щодо сучасних тенденцій у розвитку містобудування, нових підходів щодо територіального планування у країнах Євросоюзу і Україні, збільшення громадського простору для комфортного проживання, взаємозалежності інвестиційних проектів від містобудівної документації, забезпечення містобудівною документацією новоутворених об’єднаних територіальних громад, порівняльної інформації, що стосується територіального планування в країнах ЄС і Україні, фінансових аспектів планування тощо.
 
На думку організаторів і учасників, такі семінари є надзвичайно важливими, оскільки громадам та їхнім виконавчим органам не вистачає якісних стратегії, планів і програм розвитку, що, в свою чергу, гальмує залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в пріоритетні сектори економіки, для інтегрованого транскордонного розвитку територій і громад.
 
З основними засадами просторового планування в країнах Євросоюзу ознайомив присутніх Душан Бурак, керівник словацького бюро UzemnePlany.sk. Він зауважив, що європейська інтеграція і розширення ЄС приносить багато нового не тільки для нових членів і асоційованих країн Євросоюзу, але також є викликом для діючих членів ЄС.
 
Розширення конкурентного простору, спрощення руху товарів, збільшення мобільності і внутрішнього переміщення населення і його відтік в інші, більш розвинені країни, реалізація транснаціональних і трансконтинентальних інфраструктурних проектів, уніфікація правових та економічних умов, посилення конкуренції муніципалітетів і регіонів в змаганні за інвесторів, які створюють нові робочі місця та кращий доступ до суспільної інфраструктури, загострюють політичну, економічну і соціальну ситуацію. Саме в цьому контексті на європейському рівні, все більше і більше зростає і обговорюється роль просторового планування як складової правового середовища і привабливості останнього для інвестицій та як інструменту збалансованого просторового культурного, екологічного і економічного розвитку. У демократичному суспільстві просторовий план є способом /формою суспільного договору і, з точки зору верховенства права, є певним «законом» про землекористування, який дає громадянам впевненість у тому, що їхня територія буде використовуватися на основі принципів п’яти «Е»: економічно, ефективно, етично, естетично і екологічно. Дотримання цих принципів планування забезпечує функціонування громадянського суспільства, в якому домінує авторитет узгоджених правил (обов'язкових для всіх), а не правила авторитету (обов'язкових для обраних).
 
Наступний доповідач, Гейза Леген, експерт UzemnePlany.sk в презентації «Стратегічне планування – основа для територіального та місцевого розвитку» наголосив на важливості стратегічного планування - довгострокового планування розвитку території як основи територіального плану і збалансованого сталого розвитку території. Стратегічне планування розглядається в Словаччині як інструмент підвищення адаптивності, конкурентоспроможності і продуктивності регіонів при одночасному підвищенні якості життя громадян і дотриманні принципів сталого розвитку. Пан Леген звернув увагу також на виклики регіональної політики, особливості пост-індустріального суспільства, бачення та головні пріоритети стратегій і програм регіонального та місцевого розвитку Словаччини, а також інструменти вирівнювання міжрегіональних відмінностей в контексті схожих соціально-економічних умов регіонального/місцевого розвитку. Він також висвітлив європейські підходи щодо залучення зацікавлених сторін до процесу планування на різних його етапах та шляхи інформування громадськості.
 
Темі «Процес територіального планування в Україні: як це відбувається та що слід покращити» була присвячена презентація Ханенко Олега Івановича, заступника директора з питань містобудівного проектування на місцевому рівні ДП «УКРНДІЦИВІЛЬБУД» в Івано-Франківську. Пан Ханенко висвітлив досвід розробки окремих схем планування територій об’єднаних територіальних громад і схем туристично-рекреаційного потенціалу Хмельниччини; підходи щодо розробки Генеральних планів населених пунктів; приклади аналізу державного земельного кадастру з цільовим призначенням земельних ділянок на території проектування, планів існуючого використання територій і схем планування територій сільських рад; приклади Генеральних планів окремих сіл Київщини і детальних планів територій Херсонщини і інших об’єктів.
 
«Містобудівельна документація – запорука стабільного соціально-економічного розвитку територій»  - презентація Гужви Леоніда Павловича, Головного архітектора Вінницької області була присвячена аналізу показників містобудівної діяльності уповноважених органів у області за останні п’ять років (розроблення, розгляд і затвердження містобудівної документації, надання державних вимог для розроблення генпланів, надання містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів і т.п.) та питанням і проблемам фінансування розроблення містобудівної документації.
 
Про покрокову процедуру розробки земельних планів у Словаччині, а саме: про інформування громадськості і інших зацікавлених осіб при розробленні територіального плану, забезпечення вихідних даних і містобудівної документації, обговорення проектних рішень, затвердження і оприлюднення містобудівної документації муніципалітетами і самоврядними краями Словаччини йшлося в доповіді Йозефа Мацко, експерта організації UzemnePlany.sk. Експерт звернув увагу присутніх до вимог словацького законодавства щодо фахової компетенції осіб, які є відповідальними за координацію і контроль виконання договорів від замовників документації (муніципалітети, самоврядні краї) та осіб, які розробляють містобудівну документацію. Доповідач зробив наголос на вимогах словацького законодавства, яким регулюється порядок  експертної і громадської оцінки очікуваного впливу на навколишнє середовище стратегічних документів (політика, плани і програми, які визначають використання території) перед їх затвердженням. Вплив на довкілля - будь-який прямий або непрямий вплив на навколишнє середовище, включаючи вплив на здоров'я людини, флору, фауну, біорозмаїття, ґрунт, клімат, повітря, воду, ландшафт, природні об'єкти, матеріальні цінності, культурну спадщину та взаємодію цих факторів. Законодавство встановлює, що метою оцінки є своєчасне і ефективне забезпечення високого рівня охорони довкілля і сприяння інтеграції екологічних аспектів в процес підготовки та прийняття стратегічних документів з метою сприяння сталому розвитку. Згадане законодавство відносить до таких стратегічних документів Концепцію розвитку території Словаччини; Просторові плани регіонів; Просторові плани муніципалітетів з чисельністю більше 2000 мешканців; Просторові плани муніципалітетів з чисельністю до 2000 мешканців, які мають статус курортного міста або села, на території яких знаходиться визначена  пташина територія європейського значення чи взаємозалежна складова європейської мережі охоронюваних територій (Natura 2000).
 
Про переваги стратегічного і територіального планування для місцевого розвитку йшлося також в інтерактивній презентації словацького експерта Душана Бурака, який презентував учасникам досвід територіального планування в Словаччині і, зокрема існуючі концепції розвитку територій Словаччини з огляду на європейські урбаністичні взаємозв’язки та комплексні урбаністичні перспективи розвитку країн ЄС, в т.ч. і Словаччини (більш детально з концептуальними підходами Словаччини можна ознайомитись за посиланням: http://www.uzemneplany.sk/upn/slovenska-republika/koncepcia-uzemneho-rozvoja-slovenska/2001/vykres/komplexny-urbanisticky-navrh). Як приклад, на рисунку показано концептуальну схему стратегічного розвитку європейських країн, де «Червоний восьминіг» – головні економічні центри розвитку, традиційні ядрові економічні зони Європи – «синій банан»; позначені також зони економічного та туристично-рекреаційного розвитку, інвестиційні зони, нові центри високо-технологічних товарів.
 
Пан Душан Бурак також ознайомив учасників з ініціативою місцевих архітекторів і дизайнерів з міста Кошіце, унікальною технологією візуалізації територіальних планів міст і сіл Словаччини та функціональними можливостями веб-порталу www.UzemnePlany.sk. Завдяки порталу громадськість Словаччини, і не тільки, отримала доступ до інформації щодо змісту територіального планування, існуючих та перспективних об’єктів культурного надбання, рекреації і туризму, транспортної та енергетичної мереж, природних та соціально-економічних обмежень і можливостей розвитку населених пунктів. Йдеться про майже 600 територіальних планів міст і сіл, комплексне просторове розташування та функціональне використання територій та відповідних зон розвитку в межах земельного кадастру населених пунктів. Цей портал дає змогу муніципалітетам і органам самоврядних країв ефективно презентувати громадськості і інвесторам бачення, пріоритети і пропозиції щодо розвитку окремих секторів економіки і території загалом. Цей портал є унікальним тим, що створений та підтримується громадською організацією, яка таким чином робить внесок у побудову громадянського суспільства Словаччини.
 
«Що ми робимо неправильно? Вдалі та невдалі приклади міського планування у Польщі» - так дещо провокативно назвав свою презентацію Бартоломей Піотровскі, експерт з Польщі, керівник архітектурного бюро BEBIURO. Молодий архітектор висвітлив тенденції в плануванні і розвитку міст в історичному минулому і як тодішні і сучасні підходи в плануванні дозволили сформувати сьогоднішнє обличчя європейського міста. Експерт презентував присутнім зміни, що відбулися в містах Польщі за останні роки, які сприяли розвитку міста як середовища, комфортного для мешканців, гостей і для ведення різнопланової бізнес діяльності. Окрему увагу він приділив наведенню прикладів ініціатив локальних груп містян і активних громадян, які змогли вплинути на місцеву владу в плануванні міського простору та зміни у місті. Зокрема, приклад планування окремого району неподалік від Жешува, де молоді архітектори та просто ініціативні люди зібрались, забули про власні амбіції, вирішили попрацювати разом на користь містян  і запропонували керівництву міста план території. А міська влада змогла побачити реальні потреби людей та ще раз переконатись, що місто – то не територія, а люди.
 
На завершення семінару, пан Бурак презентував присутнім приклад міста Кошице та інших міст Кошицького краю - як міськими заходами можна мобілізувати думку, бажання, креативність та можливості багатьох активних містян виявити проблемні місця в населеному пункті і покращити занедбаний і невикористовуваний багатофункціональний простір в містах. З реалізованими міськими заходами щодо покращення традиційного, культурного, ландшафтного, природного середовища в Кошице, Празі і інших містах можна ознайомитись за посиланням: http://www.uzemneplany.sk/mestskezasahy-kosice.
 
Презентації експертів дивіться нижче:

 

Фотозвіт семінару, що відбувся 22 лютого ц.р. в м. Івано-Франківськ доступний за посиланням: https://goo.gl/photos/zrLJ6yWmsz1sFNQDA
 
Фотозвіт семінару, що відбувся 24 лютого ц.р. в м. Вінниця доступний за посиланням: https://goo.gl/photos/WYu1i353UQQiEyRLA

Проект DETLUP: Просторове планування для сталого розвитку виконується за фінансової підтрики Вишеградського Фонду http://visegradfund.org